Nakupujte

Naše knihy nabízí po celé České republice a na Slovensku internetové knihkupectví Kosmas. 

Knihu Hortenzie a stín můžete koupit zde.

Knihu Na svačinu přišel tygr můžete koupit zde.

Poznáváme s knihou - sešit ke knize Na svačinu přišel tygr je samostatně neprodejný. Nabízíme jej spolu s knihou v rámci velké vánoční slevy pro školy. Pro více informací nás kontaktujte na info@bilitera.cz.

Kniha My name is Karamel a bydlím v Londýně je bohužel už zcela vyprodaná.

Naše tituly najdete také ve všech větších knihkupectvích.

Pro nákup přímo od nás nám zašlete objednávku na info@bilitera.cz. Doručení zdarma. 

Obchodní podmínky

platné od 15. 08. 2015 

Všeobecné podmínky 

1.     Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji knih prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.bilitera.cz (dále jen „Obchod“) a jsou pro obě strany závazné. 

2.     „Prodávajícím“ je nakladatelství Bilitera CZ, s. r. o., se sídlem Na Skalách 1459, 251 01 Říčany, IČ: 03408990. „Kupujícím“ je každá osoba, která si u Prodávajícího objednává knihy prostřednictvím Obchodu. Využití Obchodu pro nákupy není podmíněno žádnou registrací. 

3.     Při zvolení možnosti platby převodem z účtu Kupující uhradí celkovou cenu objednávky bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě pokynu k platbě, který obdrží e-mailem. Prodávající se zavazuje odeslat Kupujícímu objednané knihy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla příslušná platba připsána na účet. Spolu s objednaným zbožím obdrží Kupující také prodejní doklad. Cena poštovného je zahrnuta v ceně knihy. Knihu zasíláme Českou poštou.

4.     Při zvolení možnosti dodání na dobírku bude zboží dodáno prostřednictvím dobírkové služby České pošty. Kupující objednávku uhradí při převzetí zboží. Spolu s objednaným zbožím obdrží Kupující také prodejní doklad. Prodávající se zavazuje odeslat Kupujícímu objednané knihy nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. U tohoto způsobu platby a dodání je k ceně objednávky připočítáváno dobírkovné dle sazebníku České pošty. 

5.     Každá objednávka učiněná v Obchodě je považována za závaznou a vztahují se na ni ustanovení o uzavření kupní smlouvy dle § 409–470 obchodního zákoníku. Objednané zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení Kupujícím. 

6.     Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat Kupujícího, pokud nemůže objednávku nebo její část vyřídit. 

7.     Kupující dává souhlas, aby Prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek Kupujícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat údaje, které mu Kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím.

Záruční a reklamační podmínky 

1.     Zboží zakoupené prostřednictvím Obchodu lze do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu vrátit. Vracené knihy musí být nepoškozené, bez známek používání a opotřebování. Dopravu vraceného zboží hradí Kupující. Zboží zaslané zpět dobírkou nebude převzato. Po obdržení vraceného zboží Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou cenu zboží způsobem, na kterém se společně dohodnou. Poplatky za expedici zboží se nevracejí. 

2.     Není-li uvedeno jinak, poskytujeme na zboží zakoupení v Obchodě záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží Kupujícím. Reklamace tiskových defektů přijímáme nejpozději do dvou týdnů od převzetí zboží. 

3.     Kupující může podat reklamaci zasláním e-mailu na adresu info@bilitera.cz nebo telefonicky na čísle +420 603 740 563. Při reklamaci je nutné uvést důvod (popis závady). Možnost reklamace se nevztahuje na námitky týkající se obsahu knih. 

4.     Reklamované zboží včetně příslušného prodejního dokladu zašlete na adresu Bilitera CZ, s. r. o., Na Skalách 1459, 251 01 Říčany. Na zásilku uveďte „Reklamace“. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. Zboží zaslané zpět dobírkou nebude převzato. 

5.     Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží a o výsledku reklamace vyrozumí Kupujícího e-mailem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

6.     Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na jiné lhůtě. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí Prodávající. 

(poslední aktualizace 30.11.2020)

Bilitera CZ, s. r. o., Na Skalách 1459, 251 01 Říčany tel.: +420 603 740 563 / e-mail: info@bilitera.cz / web: www.bilitera.cz / IČ: 03408990

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je nakladatelství Bilitera CZ, s. r. o., (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Na Skalách 1459, 251 01 Říčany

IČ: 03408990

email: info@bilitera.cz

telefon: +420 603 740 563

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 2. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. Účelem zpracování osobních údajů je
 4. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
 2. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 2. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména služeb pro rozesílání hromadných emailů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.11.2020.

 

Online prodej

Nakupovat můžete online v několika internetových obchodech:

  
 

Nákup přímo od nás:

199 Kč
Nakupujte rychlou platbou přes PayPal nebo si knihu objednejte mailem na info@bilitera.cz (platba převodem z účtu). Cena knihy je včetně poštovného, zasíláme Českou poštou.
 
 

280 Kč

Nakupujte rychlou platbou přes PayPal nebo si knihu objednejte mailem na info@bilitera.cz (platba převodem z účtu). Cena knihy je včetně poštovného, zasíláme Českou poštou.